دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سفر حج بیت الله الحرام 1402

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سفر حج بیت الله الحرام 1402

دبیر کل مجمع تقریب در سفر حج بیت الله الحرام 1402